Další projekty, smluvní výzkum

Vedle standardních grantových projektů se IBA LF MU podílí na mnoha dalších aktivitách. Jedná se především o projekty smluvního výzkumu, výstupy pro spolupracující partnery a výstupy webstudia (zejména interaktivní online vizualizace a aplikace).

TAČR Starfos

TAČR Starfos

Zadavatel: Technologická agentura ČR

TA ČR Starfos je fulltextový vyhledávač projektů, subjektů a výsledků z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly podpořeny z veřejných prostředků České republiky. Tato webová aplikace nabízí svým uživatelům možnost vyhledávat klíčové pojmy napříč uloženými daty a dostupné výsledky následně filtrovat. Jednotlivé stránky s detaily projektů nabízejí komplexní informace spjaté s jejich financováním a popisem cílů.

TAČR Inkaviz

TAČR Inkaviz

Zadavatel: Technologická agentura ČR

Webová aplikace pro práci s daty získanými z projektu INKA a navazujícího šetření inovačních kapacit je součástí spolupráce mezi Technologickou agenturou ČR a krajskými institucemi, které provádí mapování ve svých regionech. Výsledkem je získání celé řady kvantitativních a kvalitativních primárních dat přímo z firemního sektoru. Uživatelé aplikace mohou dostupné výsledky šetření vidět v konkrétních grafických výstupech, nebo mohou využít prohledávání nejčastěji kladených otázek a odpovědí.

GMP Data Warehouse

GMP Data Warehouse

Zadavatel: Program OSN pro životní prostředí (UNEP) | Spolupráce: RECETOX

Informační systém GMP Data Warehouse byl vybudován jako podpůrný nástroj pro hodnocení efektivity Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Informační systém zahrnuje tři hlavní položky: informační portál, databázi pro sběr, administraci a schvalování datových souborů a vizualizaci dat. Informační systém GMP Data Warehouse vznikl ve spolupráci s Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX).

COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR | Spolupráce: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Společné pracoviště IBA LF MU a ÚZIS ČR vyvinulo pro MZ ČR platformu pro prezentování aktuálních informací o výzmaných, zejména infekčních onemocněních. V době epidemie COVID-19 tak bylo možné na základě dat z Informačního systému infekčních nemocí poskytovat a vizualizovat data o aktuálním vývoji epidemie, a to jak pro veřejnost, tak i pro odborné týmy na regionální i národní úrovni.

SIMUportfolio

SIMUportfolio

Zadavatel: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Integrační platforma SIMUportfolio představuje moderní online systém, který usnadňuje studentům, vyučujícím a zástupců vedení fakulty orientaci ve výuce a ve svém důsledku zefektivňuje studium v návaznosti na následnou praxi. Nástroj vzniká v rámci projektu SIMU+ a slouží jako softwarová podpora Simulačního centra Masarykovy univerzity. SIMUportfolio se skládá z dedikovaných modulů pro správu výuky a výukových aktivit, definici studijních materiálů, organizaci klinických zkoušek studentů a organizaci skladového hospodářství.

EMPIRE (European MultiPartner IPF REgistry)

EMPIRE (European MultiPartner IPF REgistry)

Zadavatel, spolupráce: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

EMPIRE je mezinárodní registr pacientů s idiopatickou plicní fibrózou. Jeho cílem je hodnocení epidemiologie tohoto onemocnění v regionu střední a východní Evropy, stanovení základních charakteristik pacientů s touto diagnózou a sledování výsledků moderních terapeutických postupů. IBA LF MU projekt koordinuje a poskytuje technologické zázemí pro sběr dat z 50 center v 11 evropských zemích, analytické výstupy a podklady pro publikace.

Czech Childhood Cancer Information System

Czech Childhood Cancer Information System

Spolupráce: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Odborný portál s interaktivní vizualizací dat o zhoubných nádorech dětského věku. Jedním z hlavních cílů portálu je na základě dostupných datových zdrojů informovat odbornou veřejnost o onkologických onemocněních dětského věku a podpořit vzdělávání v této oblasti. Cílovou skupinu tvoří především pediatři, nespecializovaná dětská oddělení zdravotnických zařízení a vědečtí pracovníci, ale i občanské iniciativy sdružující pacienty a jejich rodinné příslušníky.

Prohlížeč struktury klasifikace MKN-10

Prohlížeč struktury klasifikace MKN-10

Zadavatel: Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace

Webový prohlížeč struktury klasifikace MKN-10 (mezinárodní klasifikace nemocí ve verzi 10) obsahuje hierarchický klasifikační strom. Popisuje skupiny, do kterých mají být zařazovány konkrétní případy stavů/diagnóz, čímž je usnadněno jejich třídění a sčítání pro statistické účely. Integrovaný kódovací nástroj pak slouží k rychlému zacílení položek klasifikace díky fulltextovému vyhledávání a různým možnostem řazení výsledků.

Datová a informační základna hodnocení objemu a kvality péče v městských nemocnicích

Datová a informační základna hodnocení objemu a kvality péče v městských nemocnicích

Zadavatel: Magistrát města Brna

Základním cílem projektu bylo vytvořit dlouhodobě udržitelnou a snadno aktualizovanou datovou základnu hodnocení péče v Úrazové nemocnici v Brně a v Nemocnici Milosrdných bratří. Mapování hospitalizační péče, její indikace a rovněž zdrojů epidemiologické a léčebné zátěže bylo naplánováno ve zmíněných zařízeních tak, aby mohlo být provedeno interně, tedy formou zpracování zabezpečených dat jejich informačních systémů. Sekundárním cílem projektu bylo vybudování informační platformy, která umožní srovnávací hodnocení (benchmarking) pozice městských nemocnic v Brně, a to na mapě hospitalizační péče Brna a v Jihomoravském kraji obecně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info