Přehled vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti IBA MU v roce 2014

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) v roce 2014 pokračoval v dlouhodobě nastaveném trendu zpracování velkého množství dat zejména z klinické oblasti, významně se podílel na uspořádání několika konferencí a v neposlední řadě zajišťoval výuku pregraduálních i postgraduálních studentů LF a PřF.

14. 4. 2015

Významné události v roce 2014

Pedagogická činnost

Také v roce 2014 IBA MU zajišťoval výuku řady předmětů pro pregraduální i postgraduální studenty Přírodovědecké fakulty (PřF) a Lékařské fakulty (LF) Masarykovy univerzity. Společnou náplní několika desítek specializovaných kurzů je aplikace informatiky a analýzy dat v biologických a medicínských oborech. Výukou na IBA MU projde ročně několik stovek studentů PřF a LF MU.

IBA MU je rovněž garantem Matematické biologie, samostatného studijního oboru PřF. Jedná se o obor s tříletým bakalářským a navazujícím dvouletým magisterským stupněm, který vychovává nový typ odborníků se znalostmi a kvalifikací jak v oblasti matematiky a IT, tak i v biologii, ekologii a medicíně.

V roce 2014 studenti oboru Matematická biologie obhájili 8 bakalářských prací a 9 diplomových prací.

Výzkumná činnost

Klíčovou oblastí výzkumné činnosti IBA MU jsou projekty smluvního výzkumu řešené ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi a dalšími subjekty z oblasti zdravotnictví. Velmi pozitivním trendem je rostoucí počet mezinárodních projektů a také rozšiřování spolupráce do dalších oborů medicíny, než jsou pro IBA MU dosud „tradiční“ onkologie, kardiologie či hematologie (Tab. 1). Příkladem může být projekt POPE, který monitoruje fenotypy chronické obstrukční plicní nemoci v 11 zemích střední a východní Evropy.

V roce 2014 byl také ve spolupráci se zahraničními partnery (St George’s, University of London a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích) zahájen projekt CROESUS, který navazuje na aktivity sítě MEFANET a je zaměřen na zavádění inovativních postupů (výukové algoritmy, virtuální kazuistiky, virtuální pacienti) do výuky medicínských oborů.

Mezi významné mezinárodní projekty nepochybně patří i projekt CanCon, který spojuje instituce a odborníky napříč Evropou v boji proti rostoucí zátěži nádorovými onemocněními a ve snaze zvyšovat standardy a výsledky péče o onkologické pacienty. IBA MU v tomto projektu spolupracuje v rámci WP6 na budování pilotního modelu sítě komplexních onkologických center.

Tabulka 1: Přehled projektů smluvního výzkumu podle medicínských oborů.

Obor Počet projektů
Onkologie 21
Hematologie a hematoonkologie 12
Kardiologie, angiologie 8
Pneumologie 4
Akutní a intenzivní medicína 3
Imunologie, alergologie 3
Další obory 11

Publikační činnost

Výstupy národních i mezinárodních výzkumných projektů jsou prezentovány v řadě publikací v domácích i zahraničních odborných časopisech. V roce 2014 se autoři z IBA MU podíleli na vzniku více než 80 článků v časopisech s IF (Tab. 2). Řada z nich je výsledkem projektů monitoringu nákladné zdravotní péče, zejména klinických registrů České onkologické společnosti ČLS JEP, a také spolupráce s dalšími ústavy LF MU. Z dalších významných publikačních výstupů uveďme článek dr. Tomáše Pavlíka a kol. (Cancer Epidemiol 2014; 38(1): 28-34), který na datech Národního onkologického registru ČR popisuje prodlužující se přežití českých onkologických pacientů, nebo knihu věnovanou využití informačních technologií ve výuce medicíny a síti lékařských fakult MEFANET, nazvanou Computer Applications, Systems and Networks for Medical Education (editoři dr. Daniel Schwarz a doc. Ladislav Dušek, Facta Medica 2014). V prosinci 2014 bylo také publikováno zvláštní číslo časopisu Klinická onkologie, které popisuje aktuální stav českých programů screeningu zhoubných nádorů a jehož editory byli doc. Ladislav Dušek a dr. Ondřej Májek.

Tabulka 2: Přehled publikační činnosti IBA MU v roce 2014.

Typ publikace
Počet publikací
Články Jimp 83
Články Jsc 30
Ostatní odborné články 4
Knihy 1
Speciální tematická vydání odborných časopisů 1
Autorizovaný původní software 1

Vývoj informačních systémů

Ve spolupráci s centrem RECETOX (PřF MU) byl dokončen vývoj systému pro sběr a vizualizaci dat vyvinutého pro účely Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Systém zajišťuje standardizovaný sběr agregovaných dat z existujících monitorovacích programů a umožňuje jejich vizualizaci a statistické hodnocení časových a prostorových trendů v koncentracích POPs.

Implementace systému pro sběr a vizualizaci dat (oficiálně nazývaného GMP Data Warehouse) se rovněž staly součástí pracovního plánu GEO pro období 2012–2015, a to v oblasti „Health“, úkol HE-02 „Tracking Pollutants“, komponenta C2 „Global Monitoring of Persistent Organic Pollutants, Emerging Contaminants and Global Change Indicators“ (bližší informace najdete na www stránkách GEO). Informace o datech z první fáze sběru jsou již sdíleny v rámci systému GEOSS a jsou k dispozici zde.

Konference, odborné akce

Dvě mezinárodní konference spolupořádané IBA MU, Evropské dny kolorektálního karcinomu a MEFANET, se již staly tradicí. Jejich pokračování v roce 2014 přivedla do Brna řadu pozoruhodných osobností a zajímavých přednášek. Další tradiční událostí je každoroční setkání zástupců mamografických screeningových center.

Evropské dny kolorektálního karcinomu 2014

Třetí ročník konference se konal ve dnech 25.–26. dubna 2014 v brněnském Hotelu International a zúčastnilo se jej přes 170 zájemců o problematiku prevence kolorektálního karcinomu z 15 zemí. Program byl věnován zejména tématům související s cenou a hodnotou screeningu ve smyslu ekonomickém, medicínském i společenském. Přední evropští odborníci mluvili také o nákladové efektivitě screeningových programů.

Napsali o konferenci:

MEFANET 2014

Osmé pokračování každoročního setkání pedagogů a studentů lékařských a zdravotnických fakult z České republiky a Slovenska se konalo 26.–27. listopadu 2014 v brněnském Hotelu International.

Datový audit mamografického screeningu v praxi 2014

Dvanáctý ročník každoročního setkání zástupců center mamografického screeningu z celé ČR se konal 28. listopadu 2014 v brněnském Hotelu International.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info