Konference DRG Restart 2016 – stav projektu rok před dokončením

Již třetí ročník konference věnované revitalizaci českého systému úhrad akutní lůžkové péče proběhl 9. a 10. listopadu 2016 v Kongresovém centru Praha. Zástupci poskytovatelů i plátců zdravotní péče, odborníci i političtí představitelé tak měli opět možnost seznámit se s aktuálním průběhem projektu DRG Restart a s plány na poslední rok jeho řešení.

14. 11. 2016

Konference se konala pod záštitou MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, ministra zdravotnictví ČR, prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR, prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, a Ing. Zdeňka Kabátka, ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Setkání zahájili pozvaní představitelé českého zdravotnictví, mezi nimiž nechyběl prof. Jan Žaloudík a dále náměstek ministra zdravotnictví Ing. Petr Landa a náměstek ředitele VZP ČR MUDr. JUDr. Petr Honěk. Všichni tři řečníci na úvod poskytli svůj pohled na současnou a budoucí roli DRG v našem zdravotnickém systému a shodli se, že je třeba jít cestou postupných změn a preferovat evoluci před revolucí.

Současný stav projektu DRG Restart prezentoval doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Velkou část svého příspěvku věnoval nedílné součásti projektu, tzv. referenčním nemocnicím, které jsou prakticky jedinou cestou, jak nasbírat data z klinické a zároveň ekonomické praxe akutní lůžkové péče. Ustavení a fungování sítě referenčních nemocnic je podpořeno i z Operačního programu Zaměstnanost a v současné době probíhají poslední přípravy na ostrý sběr dat. Paralelně s tím probíhá i vývoj a dokončování klíčových metodických materiálů, a to v těsné spolupráci s experty z referenčních nemocnic. Důležitá je i legislativní podpora na základě zákonů č. 48/1997 Sb. a 372/2011 Sb.

Pozvání na letošní konferenci přijal i MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU, ze slovenského Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Jeho přednáška v úvodním bloku umožnila přítomným srovnání českého a slovenského systému DRG, a to jak z hlediska obsahového, tak i z hlediska stavu implementace. Slovenský systém vychází z německého G-DRG a od české koncepce se výrazně liší. Na druhou stranu můžeme konstatovat, že skutečné využití DRG v úhradách akutní lůžkové péče je na Slovensku mnohem bližší než u nás.

Vývoj českého klasifikačního systému DRG probíhá v několika rovinách a každé z nich byl na konferenci věnován patřičný prostor. Tu medicínskou představily týmy RNDr. Tomáše Pavlíka, Ph.D., a MUDr. Miroslava Zvolského. V obou případech už šlo o ukázky konkrétních příkladů, jak by měly nově vyvinuté klasifikační systémy fungovat a jaké přinesou změny ve srovnání se stávajícím stavem. Veškerý vývoj probíhá ve spolupráci s příslušnými odbornými lékařskými společnostmi a s několikastupňovou oponenturou interních i externích odborníků.

Neméně důležitá je i vlastní ekonomická část projektu, za niž je zodpovědný tým Ing. Markéty Bartůňkové. Ta se společně s novým vedoucím projektu DRG Restart Ing. Janem Lindou věnovala zejména proběhlému pilotnímu sběru dat z referenčních nemocnic a problémům, které je třeba vyřešit před startem oficiálního sběru dat. Zmíněny byly také důležité principy oceňování hospitalizačních případů, jako jsou dostatečně rozsáhlý soubor referenčních nemocnic, minimalizace zátěže jejich pracovníků nebo dostatečná robustnost a flexibilita vzhledem k případným změnám.

Klíčovou složkou vývoje českého DRG systému jsou i legislativní aspekty, ať už v rámci současné spolupráce ÚZIS s referenčními nemocnicemi nebo při budoucí implementaci DRG. Tento fakt přehledně demonstrovaly příspěvky Mgr. JUDr. Vladimíry Těšitelové z ÚZIS a JUDr. Radka Policara z Ministerstva zdravotnictví ČR.

Program konference také poskytl dostatečný prostor pro přednášející mimo řešitelský tým projektu. Pozváni byli zástupci šesti odborných lékařských společností, kteří zároveň působí jako konzultanti a oponenti při vývoji klasifikačního systému. Právě oni velmi věrohodně odpověděli na otázku, proč je vlastně třeba reformovat současný klasifikační systém pro akutní lůžkovou péči v ČR. V rámci jedné skupiny výkonů jsou totiž stejně oceněny výkony velmi rozdílné z hlediska potřebného času, náročnosti, vybavení pracoviště i erudice lékaře. Větší nemocnice jsou tak právě proto ekonomicky znevýhodněny při poskytování specializované péče, z velké části jsou pominuta i specifika dětské medicíny. Pohled plátců zdravotní péče prezentoval Ing. Jiří Mrázek z VZP ČR, stanovisko zaštiťující organizace českého zdravotnictví pak Ing. Jan Michálek z Ministerstva zdravotnictví ČR.

Není třeba dělat si iluze, že vyvíjený klasifikační systém CZ-DRG nebo cokoliv jiného je všelékem na problémy akutní lůžkové péče nebo jakéhokoliv jiného segmentu českého zdravotnictví. Jak však ukázaly přednášky i diskuze v rámci Konference DRG Restart 2016, určitě je příležitostí nastavit spravedlivější rámec financování i pomoct českým nemocnicím poskytovat pacientům kvalitní a moderní lékařskou péči.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info