Institut biostatistiky a analýz v roce 2017

Následující text byl z větší části publikován ve výroční zprávě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a shrnuje nejdůležitější události a aktivity Institutu biostatistiky a analýz v uplynulém roce.

1. 6. 2018

Události a zajímavosti roku 2017

Dne 30. 9. 2017 došlo k ukončení více než desetileté činnosti IBA MU jako samostatného hospodářského střediska – společného pracoviště Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Hlavním důvodem pro transformaci byl fakt, že se aktivity institutu stále více přibližovaly čistě akademické práci a existence IBA MU jako samostatného střediska tedy nebyla efektivní. Činnosti bývalého střediska IBA byly většinově převedeny pod Lékařskou fakultu MU (nově Institut biostatistiky analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, IBA LF MU), v menším měřítku pak pod Přírodovědeckou fakultu MU. Transformační proces nebyl procesně jednoduchý, nicméně ve vzájemné kooperaci obou dotčených fakult a rektorátu MU byl úspěšně dokončen.

Výzkumná činnost ústavu je zaměřena na analýzu klinických a biologických dat, zajištění koordinace a informačního zázemí pro projekty klinického výzkumu a rovněž vývoj softwarových produktů pro sběr a vizualizaci dat. Na LF a PřF MU dále zajišťuje výuku zejména v oblasti analýzy dat a aplikace informačních technologií v lékařských a přírodních vědách, a to jak pro studenty pregraduálního, tak i postgraduálního stupně.

Pedagogická činnost

IBA LF MU zajišťuje výuku pre- i postgraduálních studentů LF MU v oblasti analýzy klinických dat, využití informačních technologií a přípravy klinických studií, a to prostřednictvím 40 specializovaných kurzů. Výukou na IBA LF MU projde ročně přes 600 studentů LF MU.

Zaměření kurzů Počet kurzů
Analýza klinických a biologických dat 19
Praktická analýza dat 13
Informační technologie 3
Biomedicínské inženýrství 5

Výzkumná činnost

IBA LF MU je řešitelem a spoluřešitelem akademických výzkumných projektů i projektů smluvního výzkumu, a to na národní i mezinárodní úrovni.

pilotní model komplexní onkologické sítě

V roce 2017 byl dovršen tříletý celoevropský projekt CanCon Joint Action, který byl zaměřený na budování standardů onkologické péče a na inovaci její organizace. V této době již plně fungoval pilotní model komplexní onkologické sítě, jehož vznik IBA LF MU koordinoval v rámci Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Hlavním výstupem projektu je kniha European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control [1], v níž se řešitelé projektu z našeho ústavu podíleli na vzniku dvou kapitol, a to Cancer screening: policy recommendations on governance, organization and evaluation of cancer screening a Integrated cancer control: the case for comprehensive cancer care networks (CCCN).

V rámci aktivit v oblasti implementace moderních metod a technologií do výuky medicínských oborů byly na pracovišti řešeny 3 projekty podporované evropským programem Erasmus+. Dále pak byli pracovníci IBA LF MU hlavními řešiteli nebo spoluřešiteli 7 projektů podpořené Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR a 3 projektů podpořených z fondů MU.

Publikační činnost

Pracovníci IBA LF MU se i v roce 2017 podíleli na vzniku mnoha odborných publikací, zejména článků v mezinárodních časopisech s impakt faktorem. Mezi významné publikační výstupy lze zařadit i dvě kapitoly v knize vzniklé v rámci výše zmíněného evropského projektu CanCon.

Typ publikace Počet publikací
Článek v odborném periodiku – IF 79
Článek v odborném periodiku – Scopus 14
Článek v odborném periodiku – ostatní 4
Kapitola v odborné knize 3
Článek ve sborníku 3

Reference

  1. European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer control. Editors: Albreht T, Kiasuwa R, Van den Bulcke M. National Institute of Public Health (Ljubljana, Slovenia) and Scientific Institute of Public Health (Brussels, Belgium). 2017. ISBN 978-961-7002-20-1. Available from https://cancercontrol.eu/archived/guide-landing-page.html

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info